Biliyor Muydunuz

Tebligat Nedir ? Nereye ve Nasıl İtiraz Edilir ? | 2020

Tebligat Nedir ?

Resmi bir işlem hakkında bilgilendirme niteliği taşıyan belgelere tebligat denir. Tebligatlar mahkeme, adliye, Cumhuriyet Savcılığı ve icra daireleri gibi kurumlar tarafından gönderilir. Birçok konu hakkında tebligat gönderilir. Tebligatın üzerinde nereden ve neden gönderildiği hakkında bilgi verilir.

Tebligat Nedir ?
Tebligat Nedir ?

Hukuki işlem süreci tebligatın gelmesiyle başlar. Süreç başladığı için hak kaybına uğrama, itiraz hakkını kaybetme, borç altına girme ve borcu kabul etme durumu ortaya çıkabilir. Bu nedenle tebligata cevap vermek ve ilgili yere gitmek önemlidir.

Tebligat Kanunu

7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre evde veya iş yerinde tebligat kağıdı kişiye ulaşmayınca ihbar kapıya yapıştırılır ve tebligat muhtara bırakılır. Tebligat ilgili yere bırakıldığı andan itibaren süreç başlamış olur. Tebligatta tarafların ad-soyad ve adres bilgileri, tebliğin konusu, tebligat giden kişinin hangi gün ve saatte hangi mercide bulunması gerektiği, adresi ve daveti çıkaran yetkili kişinin mühür ve imzası bulunur.

Madde 16
Tebligat ve Cevap Verme


1. Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur.

2. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunmada davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırması gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya, cevap vermesi için bir süre verilir.

3. Taraflar yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.

4. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler.

5. (4001 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile değişen fıkra) Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir.

5. (Değişmeden önceki şekli) Vergi davalarında, uyuşmazlık konusu işlem dosyaları, idarenin savunması ile birlikte mahkeme başkanlığına gönderilir.

İcra Takibine (Ödeme Emrine) İtiraz Nereye Yapılır?

Takip Talebi (Ödeme Emri)’ne İtiraz Nereye ve Nasıl Yapılır ?
Takip Talebi (Ödeme Emri)’ne İtiraz Nereye ve Nasıl Yapılır ?

İlamlı İcra Takibinde İtiraz Nasıl Yapılır?

  İcra İflas Kanununda düzenlenen takip yollarından olan ilamsız takip yolu ile icra takibi yapıldığı zaman İcra Müdürlüğüne yapılacak olan itiraz icra takibini durdurur.Burada önemli olan konu itirazın içeriğidir.

  İcra takibine itiraz çeşitli nedenlerle yapılır.Kişi icra takibine konu borcun ödendiğini iddia edebilir,borcun hiç olmadığını veya bu şekilde birçok şeyi iddia edebilecektir

 İcra takibine yapılmış olan bu tür yazılı bir itiraz sonucunda icra müdürlüğü ilamsız icra takibinin durması kararını verecektir.Şöyle ki icra takibinin durmasının ardından alacaklı icra takibinde haklı olduğunu düşünüyorsa İcra Mahkemesine veya genel mahkemeye İtirazın iptali  veya İtirazın Kaldırılması davası açmalıdır.

    İlamsız takiplere yapılacak itirazlar sonucunda alacaklı taraf mahkemeye dava açacak ise mahkemenin verdiği bu kararlar kesin olacaktır.Yani verilen kararlar sonuç niteliğindedir.  

    Mahkeme kararı neticesinde icra takibine yapılmış olan itiraz haksız ise alacaklı tarafın talebi halinde haksız itiraz eden borçlu için aleyhine takip bedelinin %20’sinden az olmamak kaydıyla İcra-İnkar tazminatına hükmedilmesi gerekir.

  Eğer itiraz eden borçlu taraf haklı ise borçlunun talebiyle alacaklı aleyhine takip bedelinin %20’sinden az olmamak şartıyla İcra-İnkar tazminatına hükmedilmesi gerekir.

Hangi nedenlerle ödeme emrine itiraz edilir?

Ödeme emrini alan borçlu;

  • •Borcunu kısmen ödediği
  • Böyle bir borcunun olmadığı,
  • •Borcun zamanaşımına uğradığı, iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilecektir.

İlamsız İcra Takibinde İtiraz Nereye Yapılır?

   İcra takibinde ödeme emrine itiraz icra dairesine yapılacaktır.Genel olarak ödeme emri gönderen icra dairesine yapılır ancak başka bir icra dairesi aracıyla da itiraz edilebilecektir.

  Bu halde ilamsız icra takibine yapılan itiraz dilekçesini başvurulan icra dairesi kabul edecektir, ve itiraz ait olduğu icra dairesine gönderilecektir.

  Borçlunun başvurduğu icra dairesi, bu gönderilme giderini de alacaktır.Alınmayan masraflardan  icra memuru sorumlu olacaktır. Borçlu taraf sözlü olarak yapılan ilamsız icra takibine itiraz ediyor ise icra memuru yapılan sözlü ilamsız icra takibine itirazı tutanağa geçirecektir,tutanağı imzalar ve gönderilme giderini alıp, tutanağı ilgili icra dairesine gönderecektir.

   İlamsız yapılan icra takibine itiraz tarihi, itiraz dilekçesi veya itiraz beyanının ödeme emrini düzenleyen icra dairesine gönderilmek üzere icra dairesine verildiği tarih olacaktır.

  Borçlu taraf süresi içinde icra mahkemesine de başvurur ise,bu başvuruda ilamsız icra takibine itirazın reddine karar verilecektir.

İlamlı İcrada İtiraz Süresi Ne Kadardır

   İtiraz etmek isteyen borçlu taraf, itirazını, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, dilekçe veya sözlü olarak, icra dairesine bildirmeye mecburdur

1) Ödeme emrinin usulsüz olarak tebliği halinde, borçlunun yedi gün içinde şikayet yolu ile  başvurması gerekir,ödeme emrinin tebliğ tarihinin kendisinin bildirildiği tarih olarak düzeltilmesini isteyerek,aynı zamanda yedi günlük itiraz süresini geçirmeden icra dairesine başvurup Ödeme emrine itiraz etmesi gerekecektir,aksi takdirde hakkındaki takip kesinleşmiş olacaktır.

2) Borçlu tarafın ödeme emrine itiraz edebilmesi için, kendisine ödeme emri tebliğ edilmiş olması gerekir.

3) Ödeme emrine itiraz süresi yedi gün ise de, yüksek mahkeme;

a) Takas ve mahsup iddiasının bir süreye bağlı olmadan, takibin her aşamasında, icra dairesine  

b) Terekenin borca batık olduğuna dair iddianın bunu belgelendirmek koşulu ile her zaman icra dairesine, bildirilebileceğini kabul etmiştir.

4) Ödeme emrine itiraz için kanunda öngörülen yedi günlük süre içinde borçlu taraf Önleyici nedenlerle itiraz hakkını kullanamamış ise, yasa yapıcı kendisine bu durumu kanıtlama koşuluyla bir başka olanak daha tanımıştır.

  •   Borçlu taraf  kusuru olmadan bir engel sebebi ile süresi içinde itiraz edememişse paraya çevirme işlemi bitinceye kadar borçlu itiraz edebilecektir.Ancak borçlu engelin kalktığı günden itibaren üç gün içinde mazeretini gösterir ve delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini bildirmeli harç ve masrafları ödemelidir.

İcra Takibine İtirazda Usul Nasıl Olmalıdır?

   Ödeme emrine itiraz;  borca itiraz,yetkiye itiraz ve imzaya itiraz şeklinde karşımıza çıkabilir.  . Borçlu;sözleşmenin geçerli olmadığını , borcun istenildiği kadar olmadığını veya alacağın vadesinin dolmadığını,alacaklının hiç doğmadığı  öne sürebilir, borcun zamanaşımına uğradığını ,borcun son bulduğunu yani ödendiğini öne sürebilir ve bunun gibi benzeri sebepler öne sürerek borca itiraz edebilecektir.

Dikkat edilmesi gereken bir önemli husus da  haksız itiraz yapıldığı takdirde haksız itiraz yapan borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilmesidir. O yüzden zaman kazanmak için yapılan itirazlar, yine bunun gibi yapılan keyfi itirazlar borçlu şahsı sıkıntıya sokacaktır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Düşünceleriniz ve Yorumunuz ?

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı